بیشترین ساعات کاری در شهرها

 

با ده شهر که بیشترین ساعات کار در دنیا را دارند آشنا شوید